SMĚRNICE

K vytištění

Dokumenty školy dle aktuálního školského roku

Dokumenty
školského poradenského pracoviště

Školská rada

Směrnice

Výroční zprávy

OCHRANA OZNAMOVATELŮ na Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2

 

Směrnice o řešení oznámení ke stažení ZDE.

Směrnice vztahující se k právní úpravě zákona o ochraně oznamovatelů ke stažení ZDE.

 

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu s prováděcím českým právním předpisem zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti.

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, p. o., E. Beneše 961/2, 747 05, Opava 5, jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro školu nevykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.

OBLASTI PŮSOBNOSTI DLE SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELE

Oznámení se může týkat činnosti, která:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 • ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

PRÁVA OZNAMOVATELE

 1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.
 2. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to, jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty (Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti).
 3. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 4. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 5. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 6. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

OBSAH OZNÁMENÍ

Obsahem oznámení je zejména:

 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 • oblast působnosti dle směrnice;
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.

PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Příslušnými osobami jsou:

 1. Barbora Osobová
 2. Monika Vránová

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně) v budově Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, p. o.
 2. E. Beneše 961/2, 747 05, Opava 5, a to po dohodě s příslušnou osobou ve výše uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 3. písemně na sekretariátu Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, p. o.
 1. Beneše 961/2, 747 05, Opava. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem “WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;

Vzor podání oznámení (formát PDF)

Vzor podání oznámení (formát MS Word)

 1. telefonicky: +420 778 724 964
 2. elektronicky na e‑mailové adrese: info@zsedvardabenese.cz

 

Mgr. Simona Horáková, ředitelka školy

 

DALŠÍ SMĚRNICE:

Směrnice pro technické zajištění distanční výuky ke stažení ZDE.