DENNÍ REŽIM

Kroužky

Platba + provoz

Denní režim

Aktivity školního klubu

Měsíční plán

Odhlašování dětí

Pro činnost se využívají herny, tělocvičny, cvičná kuchyňka a keramická dílna.


3) Do ŠD mohou být přihlášeny děti 1. stupně ZŠ na základě vyplněného zápisního lístku s vyznačenou dobou pobytu dítěte ve ŠD a dobou jeho odchodu.
4) Pokud je dítě uvolňováno jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, musí předložit písemnou informaci od rodičů. Odchody na základě telefonické žádosti nejsou možné.
5) Vychovatelka přebírá po 4. a po 5. vyučovací hodině děti od učitelů v šatně školy.
6) Odhlášení žáka je možné i během školního roku písemnou formou.
7) Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě v domluveném termínu. Pokud tak neučiní, vychovatelka je telefonicky informuje a v případě selhání kontaktuje policii.