JAZYKY

Charakteristika

Zaměření

Jazyky

Hokej

CIZÍ JAZYKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE EDVARDA BENEŠE V OPAVĚ

JAZYK ANGLICKÝ

Angličtina je na naší škole vyučována jako hlavní jazyk již od 1.třídy v rozsahu jedné hodiny za týden. Ve 2. ročníku se vyučují 2 a ve třetí třídě 3 hodiny dle učebnic Happy House a Happy Street. Čtvrtá třída plynule přechází na učebnici Project, kde výuka probíhá v jazykových učebnách s interaktivní tabulí. Od 4. ročníku rovněž nabízíme možnost navštěvovat skupinu s rozšířenou výukou cizího jazyka (rozsah 5 hodin/týden). Na 2. stupni máme zakomponován volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce. Žáci se pravidelně účastní jazykových olympiád a konverzačních soutěží, popř. navštěvují divadelní představení. Výstupní úroveň je dle MŠMT nastavena na A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Někteří z našich žáků dosáhli v Cambridge Exams na úroveň B1 i B2.

DALŠÍ CIZÍ JAZYKY:

  • JAZYK NĚMECKÝ
  • JAZYK RUSKÝ
  • JAZYK FRANCOUZSKÝ
  • JAZYK ŠPANĚLSKÝ

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naplňují vyučovací předměty francouzský jazyk, německý jazyk a ruský jazyk, souhrnně označeny jako druhý cizí jazyk.

Druhý cizí jazyk je vyučován tak, aby logicky navazoval na výuku anglického a českého jazyka. Je realizován na 2. stupni jako povinně volitelný předmět, a to dvojím způsobem:

  • Výukou od 6. do 9. ročníku (jazyková skupina)

Výuka probíhá vždy 3 hodiny týdně. Navýšená časová dotace předmětu je čerpána z disponibilní dotace. Vzdělávání tím směřuje k dosažení úrovně A2.

  • Výukou od 7. do 9. ročníku (nejazyková skupina)

Výuka probíhá vždy 2 vyučovací hodiny. Navýšená časová dotace je čerpána z disponibilní dotace. Toto vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A1.

Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, číst adekvátní texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí. Dále je jedná o poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací, práci s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respekt, tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů aj.)

VÝUKA

Vyučování probíhá v odborných jazykových učebnách s moderním vybavením. Třídní kolektivy jsou děleny na skupiny. Převládajícími metodami výuky jsou samostatná, skupinová a projektová práce. Na výuku v běžných vyučovacích hodinách navazují akce vztahující se k předmětu, např. poznávací zájezdy, kontakty s rodilými mluvčími, mezinárodní výměnné pobyty a společné projekty.

Mimo klasické vyučovací metody řadíme i zábavné činnosti. Sledujeme cizojazyčná videa, posloucháme a zpíváme písničky, v rámci francouzštiny i vaříme.

V současné době využíváme tyto učebnice:

Francouzský jazyk:

  • Le français ENTRE NOUS plus 1, nakl. FRAUS, Déclic 2, nakl. CLE

Ruský jazyk:

  • EXO 1, nakl. INFOA, Klassnyje druzja 1, 2, 3, nakl. KLETT

Německý jazyk:

  • Beste Freunde1, 2, 3, nakl. Hueber, Deutsch mit Max 1, 2, nakl. FRAUS

Španělský jazyk:

  • ¿Español? ¡Por supuesto! 1/A1, 2/A2, nakl. EDELSA

Evropský den jazyků 2021

V neděli 26. 9. 2021 se konal Evropský den jazyků. Na naší škole jsme ho uspořádali o den později, a to 27. září. Žáci napříč ročníky si vyzkoušeli různé aktivity od jazykových her v němčině, ruštině i francouzštině, malovali vlajky a hádali, o jaký stát se jedná. Děti si na malý okamžik vyzkoušely, jaké je to neslyšet a znakovat nebo hledaly odpovědi na otázky ve hře Evropa a Svět.

Všechny fotografie naleznete ZDE. 

Deutsch ist super

„Je němčina těžká? Budu rozumět? Proč se učit německy?“ Takové otázky si možná kladou žáci, kteří se rozhodují, jaký cizí jazyk budou studovat příští rok. Naši šesťáci se dnes přesvědčili, že NĚMČINA JE SUPER! Studenti Slezské univerzity a Střední hotelové školy v Opavě pro ně připravili dopoledne plné her, rébusů a zábavných aktivit. Všichni byli velmi šikovní, a tak si společně s úsměvem odnášeli i drobné dárky, které zajistila společnost Prolingua.
Organizátorům děkujeme za přípravu a dětem přejeme, aby je němčina v příštím roce bavila.

Výsledky okresního kola Soutěže v německém jazyce 

Ve středu 9. 3. 2022 se konalo okresní kolo Soutěže v německém jazyce.
V kategorii I A s velkou převahou zvítězila Veronika Šimíčková ze 7. B.
V kategorii II A uniklo o jediný bod 3. místo Lukáši Kuřitkovi z 9. A.
Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy.

Dejte si „KAJZR ŠMARN“!

Kaiserschmarrn čili císařský trhanec není nic jiného než tlustá potrhaná palačinka, takže ji zvládne i začátečník. V pátek 22. 4. 2022 se němčináři se sedmého ročníku předvedli v kuchyni a jejich variace oblíbeného rakouského dezertu chutnaly báječně. Však také pečlivě studovali recepty a postup v německém jazyce. GUTEN APPETIT!