JAZYKY

Charakteristika

Zaměření

Jazyky

Hokej

CIZÍ JAZYKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE EDVARDA BENEŠE V OPAVĚ

JAZYK ANGLICKÝ

Angličtina je na naší škole vyučována jako hlavní jazyk již od 1. třídy v rozsahu 1 hodiny týdně. Ve 2. ročníku se vyučují 2 hodiny týdně a ve 3. ročníku tři hodiny týdně dle učebnic Happy House a Happy Street. Žákům prvních tří ročníků také nabízíme hodinu angličtiny navíc v podobě kroužků.

Na konci 3. ročníku je žákům nabízena možnost zařazení do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka. Dochází tak základě stanovených kritérií a těmi jsou především dosavadní vynikající studijní výsledky a úspěšně složené přijímací zkoušky v podobě písemného testu.

Pokud je žák přijat do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka, vzdělává se z učebnic řady Project Explore v rozsahu 5 vyučovacích hodin týdně od 4.- 8. ročníku, v 9. ročníku v rozsahu 4 vyučovacích hodin týdně. Ve všech zmíněných ročnících žáci pracují 1x týdně pod vedením rodilého mluvčího. Žáci 6. ročníku mají navíc výuku posílenu o konverzaci v angličtině v rozsahu 1 hodiny týdně. V 9. ročníku dochází k přípravě na mezinárodně uznávanou zkoušku s neomezenou platností  – Cambridge  English Preliminary. V případě úspěšného složení je výsledek vítaným přínosem pro uchazeče studia na středních školách, především na gymnáziích.

V případě, že  žák není zařazen do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka, vzdělává se z učebnic řady Project, 4. edice v rozsahu 3 hodiny týdně od 4.- 9. ročníku.  Výstupní úroveň – A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Naši žáci úspěšně reprezentují naši školu v různých soutěžích a olympiádách. Pokud epidemiologická situace dovolí, pořádáme pro naše žáky zájezdy do zahraničí.

DALŠÍ CIZÍ JAZYKY:

  • JAZYK NĚMECKÝ
  • JAZYK RUSKÝ
  • JAZYK FRANCOUZSKÝ
  • JAZYK ŠPANĚLSKÝ

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naplňují vyučovací předměty francouzský jazyk, německý jazyk a ruský jazyk, souhrnně označeny jako druhý cizí jazyk.

Druhý cizí jazyk je vyučován tak, aby logicky navazoval na výuku anglického a českého jazyka. Je realizován na 2. stupni jako povinně volitelný předmět, a to dvojím způsobem:

  • Výukou od 6. do 9. ročníku (jazyková skupina)

Výuka probíhá vždy 3 hodiny týdně. Navýšená časová dotace předmětu je čerpána z disponibilní dotace. Vzdělávání tím směřuje k dosažení úrovně A2.

  • Výukou od 7. do 9. ročníku (nejazyková skupina)

Výuka probíhá vždy 2 vyučovací hodiny. Navýšená časová dotace je čerpána z disponibilní dotace. Toto vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A1.

Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, číst adekvátní texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí. Dále je jedná o poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací, práci s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respekt, tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů aj.)

VÝUKA

Vyučování probíhá v odborných jazykových učebnách s moderním vybavením. Třídní kolektivy jsou děleny na skupiny. Převládajícími metodami výuky jsou samostatná, skupinová a projektová práce. Na výuku v běžných vyučovacích hodinách navazují akce vztahující se k předmětu, např. poznávací zájezdy, kontakty s rodilými mluvčími, mezinárodní výměnné pobyty a společné projekty.

Mimo klasické vyučovací metody řadíme i zábavné činnosti. Sledujeme cizojazyčná videa, posloucháme a zpíváme písničky, v rámci francouzštiny i vaříme.

V současné době využíváme tyto učebnice:

Francouzský jazyk:

  • Le français ENTRE NOUS plus 1, nakl. FRAUS, Déclic 2, nakl. CLE

Ruský jazyk:

  • EXO 1, nakl. INFOA, Klassnyje druzja 1, 2, 3, nakl. KLETT

Německý jazyk:

  • Beste Freunde1, 2, 3, nakl. Hueber, Deutsch mit Max 1, 2, nakl. FRAUS

Španělský jazyk:

  • ¿Español? ¡Por supuesto! 1/A1, 2/A2, nakl. EDELSA

 

Výsledky celostátního srovnání v rámci testování angličtiny

 
V týdnu od 31. 10. 2022 – 7. 11. 2022 se konalo celostátní srovnání v rámci testování anglického jazyka. Ze všech testovaných by 78 % žáků s rozšířenou výukou anglického jazyka a 31 % deváťáků z “nejazykových skupin” mohlo jít rovnou k maturitě.
 
Dosáhli jsme výborných výsledků. Testem SCATE ( A0 – B1) a SCATE+ (A0 – C1) společnosti SCIO byly měřeny základní jazykové dovednosti – čtení a poslech. Úlohy ověřovaly čtení, porozumění textu i mluvenému slovu, znalost gramatiky a slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích. 
Z celkového množství 92% testovaných žáků dosáhlo požadované úrovně A2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky.
Gratulujeme! 

Výsledky jsou ke stažení ZDE.

 

 

Den jazyků 2022

 

Dne 26. 10. 2022 se konal Den jazyků, akce školy, kdy žáci z vyššího stupně připravili pro své mladší spolužáky prezentaci zemí. Děti se podívaly do Itálie, kde ochutnaly pizzu, zatančily si a poznaly místní zvyky. O kousek dál už je čekala Kanada a co jiného, než prezentace hokeje. V 6. C se pekly vánočky a ve třídě vedle už bylo vidět Japonsko s ochutnávkou rýže. Naši nejmladší navštívili i USA a indiány z 6. A, jejichž třídu vyzdobil překrásný totem. Ani milovníci anglických koláčků a čaje nepřišli zkrátka, deváťáci si vzali pod svá křídla Velkou Británii. Závěr procházky patřil Řecku, kde děti přivítali antičtí bohové z 9. C.
USA, Kanada, Slovensko, Španělsko, Itálie, Řecko, Japonsko, Francie a Velká Británie… To byl den jazyků na Základní škole Edvarda Beneše v Opavě!

VŠECHNY FOTOGRAGIE NALEZNETE ZDE.

 

 

 

Evropský den jazyků 2021

V neděli 26. 9. 2021 se konal Evropský den jazyků. Na naší škole jsme ho uspořádali o den později, a to 27. září. Žáci napříč ročníky si vyzkoušeli různé aktivity od jazykových her v němčině, ruštině i francouzštině, malovali vlajky a hádali, o jaký stát se jedná. Děti si na malý okamžik vyzkoušely, jaké je to neslyšet a znakovat nebo hledaly odpovědi na otázky ve hře Evropa a Svět.

VŠECHNY FOTOGRAFIE NALEZNETE ZDE. 

Deutsch ist super

„Je němčina těžká? Budu rozumět? Proč se učit německy?“ Takové otázky si možná kladou žáci, kteří se rozhodují, jaký cizí jazyk budou studovat příští rok. Naši šesťáci se dnes přesvědčili, že NĚMČINA JE SUPER! Studenti Slezské univerzity a Střední hotelové školy v Opavě pro ně připravili dopoledne plné her, rébusů a zábavných aktivit. Všichni byli velmi šikovní, a tak si společně s úsměvem odnášeli i drobné dárky, které zajistila společnost Prolingua.
Organizátorům děkujeme za přípravu a dětem přejeme, aby je němčina v příštím roce bavila.

Okresní kola Soutěží v anglickém jazyce 

Dne 10. března  a 17. března 2022 se konala okresní kola Soutěží v anglickém jazyce.  V kategorii 6.- 7. tříd naši školu zastupovala Adéla Bártíková ze 7. C. V konkurenci 25 nejlepších angličtinářů se ztrátou pouhého bodu zaslouženě obsadila vynikající 2. místo. V kategorii starších žáků, tedy 8.- 9. tříd, zabojovala Veronika Losertová z 9. B a mezi 29 soutěžícími obsadila skvělé 8. místo.  Oběma žákyním gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci školy.

 

Výsledky okresního kola Soutěže v německém jazyce 

 

Ve středu 9. 3. 2022 se konalo okresní kolo Soutěže v německém jazyce.
V kategorii I A s velkou převahou zvítězila Veronika Šimíčková ze 7. B.
V kategorii II A uniklo o jediný bod 3. místo Lukáši Kuřitkovi z 9. A.
Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy.

Dejte si „KAJZR ŠMARN“!

Kaiserschmarrn čili císařský trhanec není nic jiného než tlustá potrhaná palačinka, takže ji zvládne i začátečník. V pátek 22. 4. 2022 se němčináři se sedmého ročníku předvedli v kuchyni a jejich variace oblíbeného rakouského dezertu chutnaly báječně. Však také pečlivě studovali recepty a postup v německém jazyce. GUTEN APPETIT!