JAZYKY

Charakteristika

Zaměření

Jazyky

Hokej

CIZÍ JAZYKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE EDVARDA BENEŠE V OPAVĚ

JAZYK ANGLICKÝ

Angličtina je na naší škole vyučována jako hlavní jazyk již od 1.třídy v rozsahu jedné hodiny za týden. Ve 2. ročníku se vyučují 2 a ve třetí třídě 3 hodiny dle učebnic Happy House a Happy Street. Čtvrtá třída plynule přechází na učebnici Project, kde výuka probíhá v jazykových učebnách s interaktivní tabulí. Od 4. ročníku rovněž nabízíme možnost navštěvovat skupinu s rozšířenou výukou cizího jazyka (rozsah 5 hodin/týden). Na 2. stupni máme zakomponován volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce. Žáci se pravidelně účastní jazykových olympiád a konverzačních soutěží, popř. navštěvují divadelní představení. Výstupní úroveň je dle MŠMT nastavena na A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Někteří z našich žáků dosáhli v Cambridge Exams na úroveň B1 i B2.

DALŠÍ CIZÍ JAZYKY:

  • JAZYK NĚMECKÝ
  • JAZYK RUSKÝ
  • JAZYK FRANCOUZSKÝ
  • JAZYK ŠPANĚLSKÝ

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naplňují vyučovací předměty francouzský jazyk, německý jazyk a ruský jazyk, souhrnně označeny jako druhý cizí jazyk.

Druhý cizí jazyk je vyučován tak, aby logicky navazoval na výuku anglického a českého jazyka. Je realizován na 2. stupni jako povinně volitelný předmět, a to dvojím způsobem:

  • Výukou od 6. do 9. ročníku (jazyková skupina)

Výuka probíhá vždy 3 hodiny týdně. Navýšená časová dotace předmětu je čerpána z disponibilní dotace. Vzdělávání tím směřuje k dosažení úrovně A2.

  • Výukou od 7. do 9. ročníku (nejazyková skupina)

Výuka probíhá vždy 2 vyučovací hodiny. Navýšená časová dotace je čerpána z disponibilní dotace. Toto vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A1.

Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, číst adekvátní texty v daném jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí. Dále je jedná o poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací, práci s informacemi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respekt, tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů aj.)

VÝUKA

Vyučování probíhá v odborných jazykových učebnách s moderním vybavením. Třídní kolektivy jsou děleny na skupiny. Převládajícími metodami výuky jsou samostatná, skupinová a projektová práce. Na výuku v běžných vyučovacích hodinách navazují akce vztahující se k předmětu, např. poznávací zájezdy, kontakty s rodilými mluvčími, mezinárodní výměnné pobyty a společné projekty.

Mimo klasické vyučovací metody řadíme i zábavné činnosti. Sledujeme cizojazyčná videa, posloucháme a zpíváme písničky, v rámci francouzštiny i vaříme.

V současné době využíváme tyto učebnice:

Francouzský jazyk:

  • Le français ENTRE NOUS plus 1, nakl. FRAUS, Déclic 2, nakl. CLE

Ruský jazyk:

  • EXO 1, nakl. INFOA, Klassnyje druzja 1, 2, 3, nakl. KLETT

Německý jazyk:

  • Beste Freunde1, 2, 3, nakl. Hueber, Deutsch mit Max 1, 2, nakl. FRAUS

Španělský jazyk:

  • ¿Español? ¡Por supuesto! 1/A1, 2/A2, nakl. EDELSA

 

Evropský den jazyků 2021

V neděli 26. 9. 2021 se konal Evropský den jazyků. Na naší škole jsme ho uspořádali o den později, a to 27. září. Žáci napříč ročníky si vyzkoušeli různé aktivity od jazykových her v němčině, ruštině i francouzštině, malovali vlajky a hádali, o jaký stát se jedná. Děti si na malý okamžik vyzkoušely, jaké je to neslyšet a znakovat nebo hledaly odpovědi na otázky ve hře Evropa a Svět.

Všechny fotografie naleznete ZDE.