ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště na ZŠ Edvarda Beneše rozšířilo svou působnost v roce 2016, kdy vstoupila v platnost vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění novely č. 270/2017 Sb. V letošním školním roce je tým složen ze 4 členů, kteří se společně podílejí na plnění hlavních cílů.

Těmito jsou:

 • Speciální pedagožka: Mgr. Žaneta Bechná 
 • Výchovný poradce: Mgr. Lucie Viktorínová
 • Metodik prevence – 1. stupeň: Mgr. Eliška Drápelová
 • Metodik prevence – 2. stupeň: Mgr. Miroslava Stošenovská

Tým ŠPP doplňují i asistentky pedagoga, kterých máme pro tento rok šest, jsou jimi: Simona Bělová, Bc. Veronika Hluchníková, Lenka Kirschnerová, Barbora Osobová, Lenka Řehulová a Monika Vránová. Veškeré kontakty jsou k dohledání na webových stránkách školy.

Hlavní cíle:

 • Poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům;
 • zlepšení kultury školy;
 • práce se všemi subjekty školy včetně dětí, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti;
 • vytváření programů prevence rizikových forem chování;
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami;
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence;
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování;
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky;
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství;
 • prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními.

Standardní činnosti školního metodika prevence

 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy;
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování;
 • metodické vedení a podpora pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování;
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu, prevence rasizmu a xenofobie;
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a odbornými pracovišti, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování;
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování;
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit obsah a rozsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření;
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování pedagogickým pracovníkům školy;
 • prezentace výsledků preventivní práce školy;
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování;
 • předávání informací o realizovaných preventivních programech pedagogickým pracovníkům školy a školského poradenského pracoviště;
 • vedení dokumentace, evidence a administrativy v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby analýz, statistik a krajských plánů prevence;
 • spolupráce s třídními učiteli při vyhledávání žáků s projevy rizikového chování a zachycování varovných signálů možnosti rozvoje rizikového chování ve třídách a ve škole;
 • poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.