ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště na ZŠ Edvarda Beneše rozšířilo svou působnost v roce 2016, kdy vstoupila v platnost vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění novely č. 270/2017 Sb. Na základě vyhlášky č. 116/2011 Sb. jsou základní (i střední a vyšší odborné) školy povinné zřídit ve škole školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Celé ŠPP je zastřešováno ředitelkou školy Mgr. Simonou Horákovou.

Členové ŠPP:

Školní speciální pedagog: Mgr. Žaneta Bechná

Výchovný poradce: Mgr. Lucie Viktorínová

Metodici prevence: Mgr. Eliška Drápelová, Ing. René Vojtěšek

Tým ŠPP doplňují asistentky pedagoga.

Hlavní náplň poradenských služeb:

 • podpora a péče o žáky nadané i mimořádně nadané,
 • podpora a péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • podpora a péče o žáky s odlišným mateřským jazykem
 • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům;
 • spolupráce se zákonnými zástupci,
 • spolupráce a komunikace s PPP, SPC a jinými školskými zařízeními,
 • metodická podpora učitelům a asistentům pedagoga,
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů, IVP a PLPP,
 • prevence rizikového chování a školní nespěšnosti,
 • včasná intervence při problémech žáků,
 • kariérové poradenství

Kontakty:

V případě potřeby využití poradenských služeb volejte: 778 724 964 (sekretariát) – veškeré dotazy budou předány kontaktním osobám. Nebo nás můžete kontaktovat na níže uvedené mailové adresy, popř. využít konzultačních hodin po předchozí telefonické domluvě.

Mgr. Žaneta Bechná, školní speciální pedagog, bechna@zsedvardabenese.cz

Konzultace:    úterý: 14:00 – 16:00 (kdykoliv po domluvě)

Mgr. Lucie Viktorinová, výchovný poradce, viktorinova@zsedvardabenese.cz

Konzultace:     středa: 8:30 – 9:30, 11:00 – 12:30 (kdykoliv po domluvě)

Mgr. Eliška Drápelová, metodik prevence pro 1. stupeň, drapelova@zsedvardabenese.cz

Konzultace:      pouze po předchozí domluvě

Ing. René Vojtěšek, metodik prevence pro 2. stupeň, stosenovska@zsedvardabenese.cz

Konzultace:     úterý: 14:00 – 16:00

Informace pro rodiče (dokumenty ke stažení)

Žádost o vyšetření v PPP (posouzení individuálních vzdělávacích potřeb)

Dotazník – žádost o vyšetření v PP (profesní orientace)

 

Prevence