DENNÍ REŽIM

Kroužky

Platba + provoz

Denní režim

Aktivity školní družiny

Odhlašování dětí

Denní režim

 

  • 6:00 – 7:50 – ranní družina pro všechny žáky školy, první stupeň v družině, druhý stupeň ve školním klubu
  • 11:40 – 13:30 – obědy tříd podle rozvrhu hodin
  • 13:30 – 15:00 – řízená činnost v odděleních družiny
  • 15:00 – 17:00 – kroužky ŠD

 

Pro činnost se využívají herny, tělocvičny, cvičná kuchyňka a keramická dílna.

  • Do ŠD mohou být přihlášeny děti 1. stupně ZŠ na základě vyplněného zápisního lístku s vyznačenou dobou pobytu dítěte ve ŠD a dobou jeho odchodu.
  • Pokud je dítě uvolňováno jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, musí předložit písemnou informaci od rodičů. Odchody na základě telefonické žádosti nejsou možné.
  • Vychovatelka přebírá po 4. a po 5. vyučovací hodině děti od učitelů v šatně školy.
  • Odhlášení žáka je možné i během školního roku písemnou formou.
  • Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě v domluveném termínu. Pokud tak neučiní, vychovatelka je telefonicky informuje a v případě selhání kontaktuje policii.