Vyjádření ředitelky školy k anonymní petici

25.06.24

Vážení rodiče,

se znepokojením jsem se dozvěděla o existenci anonymní petice, která zpochybňuje mé vedení školy. I když respektuji právo na vyjádření, anonymní povaha a vážnost vznesených obvinění mě nutí reagovat a uvést věci na pravou míru.

Již od počátku mého působení na pozici ředitelky se snažím dělat maximum pro rozvoj a prosperitu naší školy. Věřím v otevřenou a transparentní komunikaci, a proto mě mrzí, že autoři petice zvolili tuto cestu a neoslovili mě s případnými výhradami přímo.

V následujících odstavcích se budu věnovat jednotlivým bodům a pokusím se objasnit a uvést na pravou míru všechna obvinění, která byla vznesena. Věřím, že po mém vyjádření budete mít ucelenější obrázek o situaci a budete se moci sami informovaně rozhodnout, jaký postoj k celé záležitosti zaujmete.

Jako vedoucí pracovník vnímám zodpovědnost za svěřenou školu a záleží mi na tom, aby se zde všichni – žáci, pedagogové i rodiče – cítili příjemně a bezpečně. Pevně věřím, že vzájemná důvěra a respekt jsou základními kameny pro dosažení společných cílů.

  1. V rámci fluktuace učitelů, na kterou petice odkazuje, ve školním roce 2023/2024 odchází 7 učitelů z celkových 64 zaměstnanců, a to například z důvodu odjezdu do zahraničí, možnosti nastoupit na základní školu v místě bydliště, nové pracovní příležitosti mimo školství nebo skončení pracovního poměru na dobu určitou. V roce 2022/2023 odešlo 6 učitelů, z toho tři dosáhli důchodového věku a rozhodli se pracovní poměr ukončit. V roce 2021/2022 odešli 4 učitelé. Fluktuaci nelze zabránit, jelikož změna zaměstnání bývá svobodným rozhodnutím jedince.
  2. Další bod petice obsahoval přestávky, kde bych ráda dodala, že žáci mají bohatou nabídku pohybových aktivit a možností relaxace. Na chodbách jsou umístěny herní prvky (např.: stolní tenis, fotbálek, skákací panák atd.) a posezení určené k relaxaci. Chci zdůraznit, že dětem nikdy nebylo zakazováno během přestávek opouštět třídu, ba naopak jsou vyzývány k pohybu na hřišti, v atriu nebo v tělocvičně. Mnoho těchto aktivit máme zdokumentovaných na sociálních sítích školy, které jsou volně k nahlédnutí.
  3. Otázka rozdělování žáků a jejich nálepkování nevychází z reálného základu. K rozdělení v sedmém ročníku nedochází, neboť dělení probíhá již v šesté třídě (přechod na vyšší stupeň). S příchodem na druhý stupeň bývá běžný nárůst žáků, a to z důvodů zájmu o studium cizích jazyků či začlenění do hokejové skupiny. Dále k nám přicházejí žáci ze škol, kde je pouze první stupeň. Dáváme přednost třídám s nižším počtem žáků, z toho důvodu se v šestém ročníku otevírá další paralelní třída. Jedna ze tříd je převážně tvořena žáky zaměřenými na rozšířenou výuku cizího jazyka, což je jedno ze zaměření naší školy. Není záměrem školy, abychom dělili třídy na dobré a špatné. V tomto školním roce jsem například v třídě 7. B udělila 6 ředitelských pochval za výborné výsledky ve sportovních a vědomostních soutěžích. Mezi těmito žáky máme úspěšné řešitele v Eurorebusu nebo na akci 1:0 pro němčinu, kde jsme obsadili 3. místo v rámci republiky. Tyto skvělé výsledky jsou dokladem toho, že děti napříč ročníky nejsou nijak děleny podle intelektu, jediným parametrem je rozdělení na jazykové a hokejové.
  4. Problematika toaletního papíru se řešila již v říjnu 2023 (téměř od začátku školního roku) na toaletách druhého stupně. Na pedagogické radě dostali třídní učitelé pokyn, aby projednali s žáky situaci na toaletách (rozmotané celé role toaletního papíru naházené v toaletní míse, rozházené a namočené papírové ručníky, pomočené a poházené papíry na stěnách atd.). Situace se přes apel na žáky nezlepšila a docházelo k enormnímu plýtvání a jeho ničení, což se jevilo jako ekonomicky neúnosné. I přes snahu jsme se nedopátrali viníků, nicméně po zavedení této restrikce za námi již nechodili žáci, kteří se bojí jít na toaletu, protože jsou tam kluci, kteří dělají nepořádek. Proto bylo přijato dočasné opatření: V každé třídě byl pravidelně doplňován toaletní papír.

Do dnešního dne žádný ze zákonných zástupců nepřišel a nejednal s vedením školy o věcech, které jsou řešeny v petici. To nás jako vedení školy velmi mrzí, jelikož jsme vždy otevření všem připomínkám a návrhům ze strany rodičů i žáků.

Věřím, že mé vyjádření k jednotlivým bodům pomůže lépe porozumět situaci na naší škole. Chápu obavy a snahu o zajištění co nejlepšího prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí, nicméně právě tato petice se snaží o dehonestaci práce, kterou s vedením školy a učiteli tvoříme.  Jako ředitelka základní školy se neustále snažím o zkvalitňování výuky a vytváření příjemné atmosféry pro všechny žáky i pedagogy a vždy se budu snažit o to, abychom společně nacházeli konstruktivní řešení, která budou prospívat všem zúčastněným.

V případě jakýchkoliv otázek nás kontaktujte na e-mail info@zsedvardabenese.cz.

Mgr. Simona Horáková, MBA

 

 

 

Podobné příspěvky

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Finanční podpora, kterou poskytl Krajský úřad MSK na realizaci našeho projektu ,,V pohodě ve škole i na ledě”, pomáhala zlepšit vztahy mezi dětmi. Díky ní si mohli tento školní rok žáci ze čtvrtých a šestých ročníků užít adaptační kurzy v krásném prostředí střediska...